Javni pozivi za samozapošljavanje i zapošljavanje

Županija, 09.07.2013. 11:15, Pregleda: 1064

 

 

Javni pozivi za samozapošljavanje i zapošljavanje

 

 

 

 

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike - Jedinica za implementaciju
projekata socio-ekonomske podrške,obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i
Federalni zavod za zapošljavanje, raspisuju:
JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA
da se prijave za učešće u Programu: Samozapošljavanja

Bosna i Hercegovina je aplicirala za kredit kod Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) u cilju
implementacije projekta Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP) i namjerava
utrošiti dio sredstava kredita za implementaciju aktivnih mjera na tržištu rada. Finansijska sredstva za
programe se obezbjeđuju putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike - Jedinice za
implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i Federalnog
zavoda za zapošljavanje. Broj korisnika programa i finansijska sredstva ograničena su po kantonima
Federacije BiH. PIU SESER i Federalni zavod za zapošljavanje, u saradnji sa kantonalnim službama za
zapošljavanje, pozivaju nezaposlene iz ciljne grupe projekta da se prijave na Javni poziv.
 

CILJNE GRUPE

1. Nezaposlene osobe kojima prestane pravo na primanje gotovinskih transfera, registrovane na
evidenciji nezaposlenih osoba u FBiH, i to:
1a. Osobe sa onesposobljenjem (civilne, ratne vojne, civilne žrtve rata); Potreban dokaz: rješenje o
prestanku prava na invalidninu, i/ili na ortopedski dodatak, i/ili na dodatak za njegu i pomoć.
1b. Demobilizirani borci (koji su bili korisnici prava iz Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i
članova njihovih porodica). Potreban dokaz: rješenje o prestanku prava na novčanu naknadu.

2. Nezaposlene osobe koje spadaju u ugrožene kategorije registrovane na evidenciji nezaposlenih
osoba u FBiH, koje su teško zapošljive, i to:
2a. Osobe nezaposlene duže od 12 mjeseci, u kontinuitetu; Potreban dokaz: uvjerenje o nezaposlenosti.
2b. Osobe starosne dobi preko 40 godina, nezaposlene duže od 3 mjeseca u kontinuitetu; Potreban dokaz: uvjerenje o nezaposlenosti.
2c. Socijalno ugrožene osobe - korisnici prava na stalnu novčanu pomoć; Potreban dokaz: Rješenje izdato od Centra za socijalni rad.
2d. Bivši štićenici domova za nezbrinutu djecu, starosne dobi do 30 godina; Potreban dokaz: Rješenje
izdato od Centra za socijalni rad i/ili Doma za nezbrinutu djecu.
2e. Žrtve nasilja; Potreban dokaz: potvrda o statusu žrtve nasilja (sigurna kuca, mup, csr, nadležni Sud).
2f. Osobe sa statusom člana domaćinstva u kome ni jedan član nije zaposlen. Potrebni dokazi: uvjerenja o nezaposlenosti i kućna lista.
2g. Osobe sa statusom samohranog roditelja, staratelja, hranitelja. Potreban dokaz: Rješenje izdato od Centra za socijalni rad.
2h. Osobe sa statusom roditelja djeteta sa posebnim potrebama. Potreban dokaz: Rješenje izdato od Centra za socijalni rad.
 

POTICAJNE MJERE
Programom sufinansiranja samozapošljavanja je predviđeno da se sufinansira samozapošljavanje ciljne grupe nezaposlenih osoba u poljoprivredi ili malom biznisu, s ciljem potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i razvoju malih preduzeća. Samozapošljavanje u poljoprivredi ili malom biznisu
podrazumijeva poticajna sredstva za registraciju poljoprivrednih gospodarstava ili malog biznisa za
nezaposlene osobe koje imaju osnove pretpostavke za bavljenje istim. Nezaposlena osoba se obavezuje da će samostalnu djelatnost obavljati najmanje 12 mjeseci, izvršavati obaveze definirane odredbama Zakona o radu i izvršiti prijavu na obavezna osiguranja: penziono-invalidsko, zdravstveno i od nezaposlenosti. Za tu namjenu predviđena su bespovratna finansijska sredstva, i to u iznosu od 2.200,00 KM po osobi.
 

PREPORUKA SAVJETODAVCA
Kao uvjet za apliciranje na program, nezaposlena osoba treba obaviti savjetovanje u nadležnom općinskom birou za zapošljavanje. Savjetodavac vrši procjenu opravdanosti za sudjelovanje u projektu u skladu sa osnovnim indikatorima projekta SSNESP - koliko će predmetno samozapošljavanje biti održivo?
Savjetodavac izdaje pozitivnu ili negativnu procjenu o opravdanosti za ućešće u programu. Nezaposlene osobe koje su dobile negativnu procjenu savjetodavca ne mogu sudjelovati u odnosnom programu. U slučaju negativne procjene, savjetodavac nije u obavezi da obrazlaže svoju odluku aplikantu.

PRIJAVA NA JAVNI POZIV
Nezaposlene osobe koje žele učestvovati u programu samozapošljavanja podnose nadležnom općinskom birou za zapošljavanje:
- zahtjev i K3-1 obrazac
- dokaz/e da osoba koja aplicira ispunjava kriterije postavljene ciljne grupe
- izjavu da u protekle dvije godine nije koristio/la sredstva za samozapošljavanje iz podsticajnih mjera Federalnog zavoda za zapošljavanje, kantonalnih Službi za zapošljavanje ili drugih institucija.
- kopija CIPS osobne karte i prijava mjesta boravka.

Nezaposlene osobe koje su prethodno koristile podršku po bilo kojem programu SSNESP-a, ne mogu
sudjelovati u ovom Javnom pozivu.

Zahtjevi koji nisu u potpunosti popunjeni (uključujući i K3-1 obrasce ) ili zahtjevi sa nekompletnom
dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

Obaveze nakon odobrenja sredstava
Ukoliko se nezaposlenoj osobi odobri zahtjev, kao uvjet za potpis Ugovora sa Službom, nezaposlena osoba dostavlja, najdalje u roku od 60 dana:
- JS 3100 obrazac - kopiju obrasca prijave na obavezna osiguranja kod Poreske Uprave, osobe čije se
samozapošljavanje sufinansira (datum prijave na obavezna osiguranja ne smije biti prije datuma
odobrenja zahtjeva od strane komisije Službe.
- ovjerenu kopiju rješenja o registraciji obavljanja djelatnosti
- kopiju identifikacijskog broja
- broj računa registrirane djelatnosti kod poslovne banke
- u slučaju odobrenog avansnog plaćanja, sredstvo osiguranja plaćanja: bjanko mjenicu i mjeničnu izjavu

Sa podnosiocima zahtjeva kojima budu odobrena sredstva kantonalna/županijska služba za zapošljavanje
zaključit će ugovor kojim će se utvrditi način finansiranja i prava i obaveze ugovornih strana.

Obaveze korisnika
U toku dvanaest (12) mjeseci, protekom svakog mjeseca, dostavljati dokaze o isplaćenim plaćama i
uplaćenim porezima i doprinosima (potpisane i ovjerene platne liste i specifikacije plaća ovjerene u
Poreskoj upravi); Obavjestiti nadležnu kantonalnu službu za zapošljavanje o svakoj promjeni koja se može
odraziti na izvršenje ugovornih obaveza potpisnika ugovora u roku od 8 dana;

Javni poziv ostaje otvoren do 30.04.2014. godine ili do utroška raspoloživih sredstava.

Obrasci za apliciranje za Program dostupni su u nadležnom općinskom birou za zapošljavanje i
nadležnoj kantonalnoj/županijskoj službi za zapošljavanje. Prijave poslodavaca za učešće u
Programu sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom nadležnom
općinskom birou za zapošljavanje.

 

 

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike - Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške,obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i Federalni zavod za zapošljavanje, raspisuju:
JAVNI POZIV POSLODAVCIMA
da se prijave za učešće u Programu: Sufinansiranje zapošljavanja

Bosna i Hercegovina je aplicirala za kredit kod Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) u cilju implementacije projekta Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP) i namjerava utrošiti dio sredstava kredita za implementaciju aktivnih mjera na tržištu rada. Finansijska sredstva za programe se obezbjeđuju putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike - Jedinice za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i Federalnog zavoda za zapošljavanje. Broj korisnika programa i finansijska sredstva ograničena su po kantonima Federacije BiH. PIU SESER i Federalni zavod za zapošljavanje, u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje, pozivaju poslodavce iz FBiH koji su zainteresirani da uz finansijsku podršku zaposle osobe iz ciljne grupe projekta da se prijave na Javni poziv.

CILJNE GRUPE
1. Nezaposlene osobe kojima prestane pravo na primanje gotovinskih transfera, registrovane na evidenciji nezaposlenih osoba u FBiH, i to:
1a. Osobe sa onesposobljenjem (civilne, ratne vojne, civilne žrtve rata); Potreban dokaz: rješenje o
prestanku prava na invalidninu, i/ili na ortopedski dodatak, i/ili na dodatak za njegu i pomoć.
1b. Demobilizirani borci (koji su bili korisnici prava iz Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i
članova njihovih porodica). Potreban dokaz: rješenje o prestanku prava na novčanu naknadu.

2. Nezaposlene osobe koje spadaju u ugrožene kategorije registrovane na evidenciji nezaposlenih osoba u FBiH, koje su teško zapošljive, i to:
2a. Osobe nezaposlene duže od 12 mjeseci, u kontinuitetu; Potreban dokaz: uvjerenje o nezaposlenosti.
2b. Osobe starosne dobi preko 40 godina, nezaposlene duže od 3 mjeseca u kontinuitetu; Potreban dokaz:
uvjerenje o nezaposlenosti.
2c. Socijalno ugrožene osobe - korisnici prava na stalnu novčanu pomoć; Potreban dokaz: Rješenje izdato od Centra za socijalni rad.
2d. Bivši štićenici domova za nezbrinutu djecu, starosne dobi do 30 godina; Potreban dokaz: Rješenje
izdato od Centra za socijalni rad i/ili Doma za nezbrinutu djecu.
2e. Žrtve nasilja; Potreban dokaz: potvrda o statusu žrtve nasilja (sigurna kuca, mup, csr, nadležni Sud).
2f Osobe sa statusom člana domaćinstva u kome ni jedan član nije zaposlen. Potrebni dokazi: uvjerenja o nezaposlenosti i kućna lista.
2g Osobe sa statusom samohranog roditelja, staratelja, hranitelja. Potreban dokaz: Rješenje izdato od Centra za socijalni rad.
2h Osobe sa statusom roditelja djeteta sa posebnim potrebama. Potreban dokaz: Rješenje izdato od
Centra za socijalni rad.

POTICAJNE MJERE
Programom sufinansiranja zapošljavanja je predviđeno da se sufinansira zapošljavanje kod poslodavaca s ciljem smanjenja i prevencije dugoročne nezaposlenosti i povećanja stope zaposlenosti fokusirajući se na neaktivne grupe i posebno ugrožene kategorije. Obaveza poslodavca je da osobu zaposli na period od najmanje 6 ili 12 mjeseci (potpiše ugovor o radu, te izvrši prijavu na obavezna osiguranja: penziono- invalidsko, zdravstveno i od nezaposlenosti). Za tu namjenu predviđena su bespovratna finansijska sredstva, i to u iznosu od 2.200,00 KM po osobi za ugovore na 12 mjeseci, odnosno 1.100,00 KM za ugovore na 6 mjeseci. Sve međusobne obaveze između finansijera i poslodavca će se regulirati Ugovorom o sufinansiranju zapošljavanja.

PRIJAVA NA JAVNI POZIV
Poslodavci koji imaju potrebu za zapošljavanjem radnika (iz ciljne grupe nezaposlenih osoba) podnose nadležnoj kantonalnoj/županijskoj službi za zapošljavanje ili nadležnom općinskom birou za zapošljavanje orginal ili ovjerene fotokopije slijedećih dokumenata:
- zahtjev za ucešče u programu i K3-1 obrazac za svaku osobu za koju se aplicira

 - dokaz/e da osobe za koje se aplicira ispunjavaju kriterije postavljene ciljne grupe

- rješenje iz sudskog registra za obavljanje djelatnosti ili rješenje o registraciji samostalne djelatnosti - identifikacioni broj
- dokaze – uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
- uvjerenje o trenutnom broju zaposlenih, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva

- broj transakcijskog računa

Nezaposlene osobe koje su prethodno koristile podršku po bilo kojem programu SSNESP-a, ne mogu sudjelovati u ovom Javnom pozivu.

Poslodavac ne može otpustiti već uposlene radnike radi upošljavanja korisnika po osnovu ovih programa.

Poslodavci koji ne izmiruju obaveze prema javnim prihodima, ne mogu učestvovati u ovim programima.

Poslodavci koji su koristili sredstva iz podsticajnih mjera Federalnog zavoda za zapošljavanje ili kantonalnih službi za zapošljavanje, a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima ne mogu učestvovati u ovim programima.

Također, poslodavci koji su koristili sredstva za sufinansiranje zapošljavanja po bilo kojem programu u prethodne dvije godine, a nisu zadržali najmanje 80% sufinansiranih osoba u radnom odnosu, po okončanju perioda sufinansiranja, ne mogu učestvovati u ovom programu.

Pravna lica koja se finansiraju iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (budžetski korisnici) ne mogu
učestvovati u ovom programu.

Zahtjevi koji nisu u potpunosti popunjeni (uključujući i K3-1 obrasce ) ili zahtjevi sa nekompletnom
dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

Obaveze nakon odobravanja sredstava:
Ukoliko se poslodavcu odobri zahtjev, kao uvjet za potpis Ugovora sa Službom, poslodavac dostavlja, najdalje u roku od kalendarskih 30 dana:
- JS 3100 obrazac - kopiju obrasca prijave na obavezna osiguranja kod Poreske Uprave, osobe čije se zapošljavanje sufinansira (datum prijave na obavezna osiguranja ne smije biti prije datuma
odobrenja zahtjeva od strane komisije Službe).
- sredstvo osiguranja avansnog plaćanja – bjanko mjenicu i mjeničnu izjavu, ili bezuvjetnu bankovnu garanciju, na odgovarajuci iznos za ugovore vrijednosti preko 8.800 KM u cilju uplate avansa.

Obaveze poslodavca:
Isplatiti osobi, čije se zapošljavanje sufinansira, neto plaću u skladu sa zakonskim propisima i izvršiti
uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa; U toku dvanaest (12) ili šest (6) mjeseci, za osobe čije se zapošljavanje sufinansira, protekom svakog mjeseca, dostavljati dokaze o isplaćenim plaćama i uplaćenim porezima i doprinosima za sufinansirane osobe (spisak sufinansiranih osoba, njihove potpisane i ovjerene platne liste i specifikacije plaća ovjerene u Poreskoj upravi); Obavijestiti nadležnu kantonalnu službu za zapošljavanje o svakoj promjeni koja se može odraziti na izvršenje ugovornih obaveza potpisnika ugovora u roku od 8 dana;

Javni poziv ostaje otvoren do 30.04.2014. godine ili do utroška raspoloživih sredstava.

Obrasci za apliciranje za Program dostupni su u nadležnom općinskom birou za zapošljavanje i nadležnoj kantonalnoj/županijskoj službi za zapošljavanje. Prijave poslodavaca za učešće u Programu sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom nadležnom općinskom birou za zapošljavanje ili nadležnoj kantonalnoj/županijskoj službi za zapošljavanje.


Više iz kategorije "Županija"